1 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen. verkoopovereenkomsten, orders en leveringen van handelsgoederen (hout, damwandplaten, sandwichpanelen en andere bouwmaterialen, ruwvoeders en andere bodembedekkers)

2 AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

Een schriftelijke aanbieding/overeenkomst is bindend voor de opgegeven termijn . Mocht er geen termijn zijn genoemd dan geldt de aanbieding drie weken. Mondeling genoemde prijzen zijn dagprijzen, tenzij anders opgegeven. B keus artikelen worden alleen verkocht en geleverd indien deze op voorraad zijn op het moment van aanvaarding van het aanbod.

3 PRIJZEN

 • Prijzen worden door ons excl. btw en excl. bijkomende kosten opgegeven en binden ons niet, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 • Wij zijn gerechtigd om na totstandkoming van de overeenkomst onze prijzen- in het bijzonder naar aanleiding van de tussentijds optredende prijsstijgingen van welke aard/oorzaak dan ook – te verhogen, zonder dat koper recht heeft om ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
 • Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden zijn wij gerechtigd om onze kosten c.q. de kosten van derden, die aan ons in rekening zijn gebracht, als gevolg van een niet tijdige of niet volledige afname door de koper, aan koper in rekening te brengen.

4 BETALING

 • Wij zijn ten alle tijden, ook na het sluiten van de overeenkomst, gerechtigd alvorens (verder) te presteren, om vooruitbetaling, contante betaling van koper te verlangen. Het geen alle overige verplichtingen van de koper, uit welken hoofde jegens ons ook, onverlet laat en onverminderd de overige bepalingen van de voorwaarden in de overeenkomst.
 • Onverminderd in het vorige lid dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening te geschieden.
 • Wij zijn gerechtigd onze vordering op de koper te verrekenen met hetgeen wij aan de koper verschuldigd zijn. Geschillen van welke aard ook, geven de koper niet het recht tot uitstel van betaling.
 • Wanneer een betaling niet op tijd is ontvangen zal verkoper een incassobureau inschakelen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van koper.

5 LEVERING

 • Leveringstijden worden bij benadering overeengekomen c.q. door ons opgegeven en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Wij zijn nimmer voor overschrijding van een termijn op enigerlei wijze jegens koper of anderen aansprakelijk, noch kan koper alsnog levering weigeren en/of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding vorderen.
 • Bij uitstellen van de leveringstermijn op verzoek van de koper is de verkoper gehouden de materialen op een nader overeen te komen datum af te leveren. De overschrijdings termijn bedraagt maximaal één maand.
 • Wij zijn gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

6 VERVOERSRISICO

Bij franco levering worden de materialen vervoerd voor rekening en risico van de verkoper. Bij niet franco levering worden de materialen vervoerd voor risico van de verkoper en op rekening van de koper. Afgehaalde artikelen reizen voor risico en rekening van de koper.

7 KEURING

Bij aflevering en voor verwerking of montage dienen de materialen direct door de koper te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen terstond schriftelijk te worden gemeld aan de verkoper. Voor fabrieksmatig verpakte materialen geldt 48 uur.

Het recht van koper om zich te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de koper niet binnen acht dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken ons hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming is geconstateerd.

8 EIGENDOMSVERBAND

Geleverde en nog niet volledig betaalde goederen blijven eigendom van de verkoper.

Indien de koper in verzuim is ten aanzien van zijn prestaties zijn wij gerechtigd de goederen zelf voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar deze zich bevinden. Koper zal hieraan medewerking verlenen. Koper verleent ons onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

9 RETOURZENDINGEN

Alleen onbeschadigde A keus materialen uit voorraad kunnen voor zover de verkoper betreffende materialen nog in voorraad houdt, worden terug gebracht. Dit dient te geschieden binnen 4 weken na levering in originele en onbeschadigde droge en complete verpakkingen tegen de betaalde prijs minus 25 % als kostenvergoeding. Materialen op bestelling en B keus materialen worden nooit teruggenomen.

10 EMBALLAGE

 • Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering aangewende, meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets e.d.) wordt door de verkoper tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
 • Voor geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een creditfactuur verstrekt.
 • In afwijking van het voorafgaande is de verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat geretourneerde emballage.

11 ANNULERING

De koper kan de opdracht tot levering van materialen op bestelling niet annuleren. Annulering van overige materialen kan alleen plaatsvinden na wederzijdse overeenstemming en onder vergoeding van 20 % van de verkoopprijs.

12 GARANTIE

Koper heeft jegens verkoper slechts aanspraak op garantie, voor zover deze aan koper bij inkoop verstrekt is en voor zover deze nog van kracht is. Verkoper geeft geen garantie op B Keus/gelegenheids materialen.

13 ALGEMEEN

Materialen uit voorraad: materialen welke in het magazijn van verkoper op voorraad worden gehouden en welke direct worden geleverd. Materialen op bestelling: Materialen welke voor de koper speciaal worden besteld of gereserveerd.

14 AANSPRAKELIJKHEID

Onze aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, overschrijdt nimmer het bedrag/waarde van de factuur.

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, directe en/of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

Indien wij door derden worden aangesproken ter zake schade vrijwaart koper ons voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

15 GESCHILLEN

 • Klachten dienen terstond na constatering (bij levering) door de koper schriftelijk te worden ingediend bij de verkoper binnen 3 dagen.
 • Op alle met verkoper aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van het dwingend recht zich hiertegen niet verzetten, als afwijking gelden. Samen of ieder voor zich kunnen de partijen een beroep doen op de daartoe bevoegde rechter.